Các văn bản pháp lý:

  1. Giấy phép số 2738/GP-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp ngày 18/07/2016 cho phép tổ chức chương trình “Nghệ thuật Shen Yun năm 2017”;
  2. Giấy phép số 199/GP-NTBD của Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp ngày 20/07/2016 cho phép tổ chức chương trình “Nghệ thuật Shen Yun năm 2017”;
  3. Văn bản số 2644/SVH&TT-QLNT của Sở Văn hóa và Thể thao Tp. Hà Nội cấp ngày 08/08/2016 chấp thuận việc tổ chức chương trình “Nghệ thuật Shen Yun năm 2017”;
  4. Văn bản số 96/SVHTT-NT của Sở Văn hóa và Thể thao Tp. HCM cấp ngày 10/08/2016 chấp thuận việc tổ chức chương trình “Nghệ thuật Shen Yun năm 2017”;
  5. Thư mời số 1026/TM-LH của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam ngày 30/12/2015 mời đoàn nghệ thuật Shen Yun-USA biểu diễn tại Việt Nam;
  6. Công văn số 1024/CV-LH của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam ngày 30/12/2015 gửi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội về việc mời phối hợp đồng tổ chức biểu diễn nghệ thuật Shen Yun – USA tại Việt Nam;
  7. Công văn số 1023/CV-LH của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam ngày 30/12/2015 gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật Shen Yun tại Việt Nam;
  8. Thư chấp thuận của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun ngày 15/02/2016 gửi Ủy Ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam;